Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti poskytovatele, společnosti PEFEK Training & Consulting s.r.o., a objednatele, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 nebo spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 421 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí OZ.

 

Poskytovatel: PEFEK Training & Consulting s.r.o., IČO: 24260649, DIČ: CZ7601281446, se sídlem Praha - Nové Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, zápis v OR: sp.zn.: C 198462 vedená u Městského soudu v Praze.

Objednatel: Objednatel je fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává služby od poskytovatele na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

Objednatel objednává služby u poskytovatele několika způsoby, a to:

 • prostřednictvím webových stránek www.pefek.cz vyplněním určeného formuláře pro přihlášku, a to po zadání identifikačních údajů objednatele
 • telefonicky na čísle (+420) 773 123 631
 • e-mailem na adrese pefek@pefek.cz

Ve všech těchto případech uděluje objednatel souhlas s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel je veden jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00053757/001.

Přihlášení do veřejného kurzu je závazné. O přijetí přihlášky obdrží objednatel potvrzení. V případě překročení kapacity kurzu nabídne poskytovatel náhradní termín. Přihlášky na veřejné kurzy lze zadávat do jejich uzávěrky. Přihlášení na kurz po uzávěrce musí objednatel konzultovat s poskytovatelem telefonicky.

Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb je odeslaný vyplnění formulář přihlášky objednatelem; smlouva o službách je uzavřena momentem doručení přijetí návrhu smlouvy o službách ze strany poskytovatele objednavateli. Přijetí návrhu této smlouvy se realizuje e-mailem bez elektronického podpisu doručeným na adresu zadanou poskytovatelem. Vyplněním formuláře objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním vyplněním formuláře upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit. V případě smlouvy se tyto obchodní podmínky se stávají její nedílnou součástí. Poskytovatel není povinen přihlášku na kurz (návrh na uzavření smlouvy) přijmout. Objednateli je po přihlášení na kurz vystavena zálohová faktura, kterou je povinen uhradit dle splatnosti na ní vyznačené.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části bez náhrady v případě, že se u již objednané služby výrazným způsobem změnila cena z důvodu třetích stran. O této skutečnosti objednatele bezodkladně informuje, přičemž objednatel je v případě částečného odstoupení od smlouvy oprávněn odstoupit i od zbývající části smlouvy zasláním e-mailové zprávy poskytovateli. Právo objednatele dle předchozí věty zaniká uplynutím tří (3) dnů ode dne doručení oznámení poskytovatele o částečném odstoupení od smlouvy. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy tři (3) dny před uskutečněním plnění.

Objednatel nemá nárok na náhradu jakékoliv újmy ani nákladů vzniklých odstoupením od smlouvy či neposkytnutím služeb.

Poskytovatel si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu, zrušení kurzu nebo na změnu místa konání. V tomto případě bude po domluvě nabídnut objednateli nový termín, případně vrácena již uhrazená cena.

 

Není-li na webových stránkách v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny v českých korunách – Kč a řídí se platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu. Ceny neobsahují DPH.

Objednatel je oprávněn uhradit cenu za objednanou službu dvěma způsoby:

 • 1) bezhotovostním převodem na účet poskytovatele u Fio banky, číslo účtu 2200356393/2010. Úhradu objednatel musí provést před konání kurzu na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře.M
 • 2) po dohodě je možná i úhrada v hotovosti v den konání kurzu.

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast v těchto případech:

 • 1) při neomluvené účasti – 100% náhrada
 • 2) písemně poštou nebo na uvedený e-mail:
  • 15 kalendářních dnů před kurzem - žádný stornovací poplatek
  • 15 - 10 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 50% ceny kurzu
  • méně než 9 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 100% ceny kurzu

Pokud objednatel nezaplatí řádně, včas a v plné výši platbu na účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tréninkový program/školení/kurz zastavit nebo přerušit. Pokud ani přes výzvu poskytovatele objednatel neuhradí platby na účet zhotovitele, je poskytovatel oprávněn program skončit a vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady související s pracemi vykonanými na projektu. Tímto se však objednatel nezbavuje povinnosti uhradit plnou výši kurzu viz výše. Za každý den prodlení s úhradou platby ve prospěch poskytovatele je tento oprávněn účtovat 0,5% z dlužné částky.

Při vyplnění závazné přihlášky u otevřeného kurzu a neomluvené účasti na přihlášeném kurzu dle všeobecných podmínek, je povinen objednatel uhradit kurzovné nejpozději 5 dní po obdržení faktury za tento kurz. Za každý den prodlení s úhradou platby ve prospěch poskytovatele je tento oprávněn účtovat 0,5% z dlužné částky.

 

Objednatel má právo měnit předem odsouhlasený program jednotlivých kurzů po dohodě s poskytovatelem. Takové doplňky a změny časového plánu programu je možné uskutečnit na základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, nejpozději však 10 pracovních dnů před plánovaným zahájením jednotlivých kurzů, a týkají se pouze neveřejných kurzů.

Objednatel se zavazuje používat know-how poskytnuté poskytovatelem výhradně ve své společnosti a nezpřístupní je třetím stranám. Výjimky z této podmínky vyžadují písemný souhlas poskytovatele.

Poskytovatel bude zachovávat přísnou mlčenlivost o všech informacích, které získá o objednateli, jeho klientech a dodavatelích.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách poskytovatele v den odeslání objednávky objednatelem.

Poskytovatel odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena kupní smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 OZ o změně okolností po uzavření smlouvy.

Strany konstatují, že smlouva uzavřená na základě těchto obchodních podmínek, neobsahuje žádný fixní závazek.