0 0

Také realizujeme ucelené rozvojové programy. Nechte se inspirovat.

Tento ucelený program pro obchodní tým je sestaven pro efektivní rozvoj obchodního týmu a dosahování maximálních výsledků, zisků a motivace obchodníků.

Témata a obsah budou připravena po úvodní analýze potřeb. Program bude následně sestaven dle časových možností zadavatele. Školení bude zaměřeno na každodenní praxi účastníků. V průběhu programu bude kladen velký důraz na praktičnost, reálnost situací, účastníci budou do programu zapojeni i v mezidobí mezi tréninky. Součástí projektu doporučujeme i podpora obchodního manažera formou zpětných vazeb, koučinku, nastavení obchodních strategií a plánů.

Cíle projektu

 • Sjednotit obchodní dovednosti
 • Motivovat k prodeji
 • Cíleně a systematicky vést a řídit obchodní jednání
 • Efektivně využívat a rozšiřovat klientské portfolio
 • Efektivně argumentovat, zvládat námitky klientů, uzavřít obchod
 • Zvyšovat zisky jednotlivců a celé skupiny

1. ROLE PRODEJCE

 • Role prodejce, co se ode mne očekává?
 • Co je moje motivace, jaké jsou bariery, co mi brání?
 • Jak odstranit vnitřní bariery, sebemotivace, vlastní vize
 • Co je to prodej?
 • Prodejní proces
 • Systém práce s klienty (práce s platformou, kategorizace zákazníků, tvorba portfolia...)
 • Plánování výsledků, aktivit a kompetencí (tzv. VAK model)
 • Práce s VIP zákazníky – Zákaznické plány

2. TELEFONICKÉ DOMLUVENÍ SCHŮZEK

 • Specifika telefonického rozhovoru
 • Bariery volajícího/volaného – brainstorming nejčastějších bariér, pochopení důvodů
 • Sestavení/revize scénáře prodejního rozhovoru
 • Jak pracovat s hlasem, jak se rozmluvit, posazení hlasu, práce s energií v hlase
 • Kdo vede hovor?
 • Techniky kladení otázek, jak zjistit informace a potřeby klienta
 • Aktivní naslouchání během rozhovoru (parafráze, empatie, shrnutí hovoru)
 • Pozitivní komunikace – volba správných slov
 • Jak prodat užitek, přínos produktu pro konkrétního klienta? Vytvoření touhy po produktu.
 • Jaké věty použít pro zjištění rozhodovacího procesu klienta?
 • Získávání souhlasu krok za krokem
 • Typy námitek a techniky jejich zvládání
 • Využití námitky ve prospěch obchodu
 • Jak ukončit hovor – získání dohody, další postup s klientem
 • Reálné telefonické rozhovory účastníků s klientem
 • Analýza hovorů, zpětná vazba, doporučení, další realizované reálné rozhovory, sjednání schůzek.
 • Akční plán – plán změny v mezidobí, co udělám, jak se to pozná, do kdy, jakou potřebuji podporu, jasné a konkrétní kroky – cíle

3. VEDENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ – ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB, PRODEJ UŽITKU

 • Struktura obchodního jednání – prodejní pyramida
 • Jak se připravit na jednání – cíl jednání
 • S kým vedeme jednání – (osobnostní typologie, co můžeme od klienta čekat – vliv osobnostního typu na obchodní chování, způsob komunikace, rozhodování, druhy námitek dle typologie, jaký užitek hledají atd.)
 • Verbální a neverbální komunikace, první dojem – jak pracovat na svém image, co lze sdělit řečí těla, kam se posadit, jak zahájit rozhovor, získání důvěry kliennta)
 • Jak získat potřebné informace – (jak úspěšně navázat vztah a identifikovat klientovi potřeby, jaké používat otázky – typy otázek a možnosti jejich použití, naslouchání a jeho role v komunikaci)
 • Jaký užitek mají vaše produkty a jak ho prodat – (jaký je rozdíl mezi vlastností, výhodou a užitkem, co je pro klienta zajímavé a podstatné, jak najít pro klienta hodnotu, kterou hledá)
 • Trénink vedení obchodních rozhovorů všech účastníků, nahrávka na kameru, zpětné vazby.
 • Akční plán – plán změny v mezidobí, co udělám, jak se to pozná, do kdy, jakou potřebuji podporu, jasné a konkrétní kroky - cíle

4. ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK UZAVÍRÁNÍ OBCHODU

 • Proč vznikají námitky? Definice nejčastějších námitek
 • Druhy námitek (cena, podmínky, konkurence...)
 • Špatně řešená námitka začátek konfliktu, jak řešit vznikající konflikt)
 • Databanka námitek (vytvoření návodu na řešení nejčastějších námitek)
 • Jak uzavřít obchod?
 • Techniky argumentace
 • Techniky uzavírání obchodu a dohod
 • Rolové hry na zvládání námitek a uzavírání obchodu
 • Akční plán – plán změny v mezidobí, co udělám, jak se to pozná, do kdy, jakou potřebuji podporu, jasné a konkrétní kroky – cíle

5. VYJEDNÁVÁNÍ A OBRANA PŘED MANIPULACÍ

 • Úvodní video "vyjednávání" - skupinová diskuse, vyvození zákaznických prvků ve vyjednávání, vyjednávací strategie - (konkurenční UCM, kooperativní Win - Win)
 • První vyjednávací hra - videonahrávka rolových her, následný rozbor účastníky a lektorem.
 • Definice BATNA
 • Fáze vyjednávání - využití vyjednávacích pák, námitky, argumenty, manipulace (námitková databanka, argumentační databanka, manipulace - zvládací strategie)
 • Druhá vyjednávací hra – videonahrávka - zaměřeno na dodržení struktury, specifika jednotlivých strategií, neverbální komunikace při vyjednávání.
 • Nepříjemné komunikační situace při vyjednávání - zvládání emocí, transakční analýza, práce s vlastními emocemi při vyjednávání.
 • Vyjednávací techniky a využití v praxi
 • Druhy manipulace při jednání
 • Proč lidé manipulují, jak obvykle reagujeme
 • Jak se nenechat tlačit kam nechci
 • Asertivní styl jednání – techniky asertivity v obchodě
 • Akční plán – plán změny v mezidobí, co udělám, jak se to pozná, do kdy, jakou potřebuji podporu, jasné a konkrétní kroky – cíle

6. PŘESVĚDČIVÁ OBCHODNÍ PREZENTACE

 • Úvodní prezentace účastníků kurzu (natočení na video + zpětná vazba)
 • Co je to obchodní prezentace a co je jejím cílem
 • Faktory úspěchu při prezentaci (práce ve skupinách)
 • První dojem při prezentaci – jak začít, jak zaujmout od první chvíle
 • Jak se vyrovnat s trémou
 • Neverbální stránky prezentace; Význam řeči těla, gesta, oční kontakt, pohyb, práce s hlasem
 • Jak koncipovat úvod, hlavní část a závěr?
 • Výběr tématu prezentace jako výsledek analýzy potřeb, definování cíle prezentace
 • Pravidla prezentace produktu nebo služby (vlastnost vs. užitek), jak prezentovat hodnotu
 • Zvládání námitek během prezentace
 • Jak zjistit úspěšnost obchodní prezentace, dohoda na dalším postupu, případně uzavření obchodu.
 • Videotrénink + zpětná vazba
 • Akční plán – plán změny v mezidobí, co udělám, jak se to pozná, do kdy, jakou potřebuji podporu, jasné a konkrétní kroky – cíle

7. EFEKTIVNÍ PRÁCE S ČASEM A ZVLÁDÁNÍ STRESU

 • Vize obchodníka a od vizí k cílům
 • Klíčové hodnoty a strategie
 • Osobní inventura - snímek dne
 • Žrouti času a kroky k jejich odstranění
 • Stanovování priorit
 • SMART podmínky cíle
 • Úkoly a jejich dělení na fáze
 • Paretovo pravidlo v praxi
 • Plánování dne, týdne, dlouhodobých úkolů obchodníka
 • Technické pomůcky pro efektivní práci
 • Kontrola výsledků
 • Osobní biorytmus
 • Zvládání stresu, relaxační techniky
 • Akční plán – plán změny v mezidobí, co udělám, jak se to pozná, do kdy, jakou potřebuji podporu, jasné a konkrétní kroky – cíle

8. VZTAHOVÝ PRODEJ

 • Určení prodejních situací vhodných pro vztahový prodej
 • Vztahový prodejní postup VIP
 • Vlastní komunikační profil - jak působím na jiné lidi
 • Jak dobře porozumět osobě partnera, včetně rozhodovacího profilu, a jak toho využít při prodeji a k rozvoji vztahu
 • Používání vztahového prodejního postupu k doplňkovému a dodatkovému prodeji
 • Jak si v průběhu jednání „připravit půdu" pro příští schůzku a pro další rozvoj spolupráce se zákazníkem
 • Měření a pozitivní ovlivňování kvality obchodního vztahu
 • Akční plán – plán změny v mezidobí, co udělám, jak se to pozná, do kdy, jakou potřebuji podporu, jasné a konkrétní kroky – cíle

9. EMOČNÍ INTELIGENCE

 • Vliv emocí na lidské chování
 • Naše vědomí a podvědomí
 • Vliv emocí na fyzický stav
 • Vnímání vlastních emocí, sebereflexe silných a slabých stránek (strom životní spokojenosti)
 • Zacházení s vlastními emocemi, vnímání emocí druhých
 • Empatie a empatická reakce
 • Motivační typy lidí a jejich rozpoznávání
 • Komunikační fauly při zacházení s emocemi
 • Akční plán – plán změny v mezidobí, co udělám, jak se to pozná, do kdy, jakou potřebuji podporu, jasné a konkrétní kroky – cíle
Kurz pro firmy na míru
Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnosti zcela na míru?
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. "