0 0

Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti poskytovatele, společnosti PEFEK Training & Consulting s.r.o., a objednatele, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 nebo spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 421 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí OZ.

Poskytovatel: PEFEK Training & Consulting s.r.o., IČO: 24260649, DIČ: CZ7601281446, se sídlem  
Na poříčí 1041/12, Nové město 110 00 Praha 1, zápis v OR: sp.zn.: C 198462 vedená u Městského soudu v Praze.

Objednatel: Objednatel je fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává služby od poskytovatele na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Podmínkou účasti na akci je řádné podání přihlášky a zaplacení příslušné ceny akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem.

Řádně vyplněná a odeslaná přihláška je považována za závaznou objednávku.

Odesláním přihlášky Objednavatel souhlasí s cenou, s poskytnutím osobních údajů, stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Objednávka vzdělávací akce bude Objednateli Poskytovatelem vzdělávací akce následně potvrzena.

Možnosti přihlášení a platba

Objednatel objednává služby u poskytovatele několika způsoby, a to:

 • prostřednictvím webových stránek www.pefek.cz vyplněním určeného formuláře pro přihlášku, a to po zadání identifikačních údajů objednatele
 • telefonicky na čísle (+420) 773 123 631
 • e-mailem na adrese pefek@pefek.cz

Ve všech těchto případech uděluje objednatel souhlas s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel je veden jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00053757/001.

Přihlášení do kurzu nebo vzdělávací akce je závazné. O přijetí přihlášky obdrží objednatel potvrzení. V případě překročení kapacity kurzu nabídne poskytovatel náhradní termín. Přihlášky na veřejné kurzy lze zadávat do jejich uzávěrky. Přihlášení na kurz po uzávěrce musí objednatel konzultovat s poskytovatelem telefonicky. nebo e-mailem.

Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb je odeslaný vyplnění formulář přihlášky objednatelem; smlouva o službách je uzavřena momentem doručení přijetí návrhu smlouvy o službách ze strany poskytovatele objednavateli. Přijetí návrhu této smlouvy se realizuje e-mailem bez elektronického podpisu doručeným na adresu zadanou poskytovatelem. Vyplněním formuláře objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním vyplněním formuláře upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit. V případě smlouvy se tyto obchodní podmínky se stávají její nedílnou součástí. Poskytovatel není povinen přihlášku na kurz (návrh na uzavření smlouvy) přijmout.

Objednateli je po přihlášení na kurz vystavena buď zálohová faktura, kterou je povinen uhradit dle splatnosti na ní vyznačené nebo je možna platba kartou online. 

Poskytovatel si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu, zrušení kurzu nebo na změnu místa konání. V tomto případě bude po domluvě nabídnut objednateli nový termín, případně vrácena již uhrazená cena.

Není-li na webových stránkách v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny v českých korunách – Kč a řídí se platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu. 

Objednatel je oprávněn uhradit cenu za objednanou službu těmito způsoby:

1. Bezhotovostním převodem na účet poskytovatele u ČSOB číslo účtu 296582192/0300. Úhradu objednatel musí provést před konání kurzu na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře.

2. Platební kartou online.

3. Po dohodě je možná i úhrada v hotovosti v den konání kurzu.

Storno podmínky

Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných organizačních a provozních důvodů vzdělávací akci zrušit či po dohodě s Objednatelem přesunout.

Objednatel či Účastník vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit svoji účast nejpozději do 14 dnů před datem jejího konání. V tomto případě má Objednavatel či Účastník nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazené fakturované částky (v případě, že již byla uhrazena).

Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nebude brán zřetel.

V tomto případě má Objednavatel povinnost uhradit plnou cenu vzdělávacího programu.

Objednavatel má právo v případě své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního Účastníka).

O vyslání náhradního účastníka je Objednavatel povinen informovat Poskytovatele před zahájením vzdělávacího programu.

Při neúčasti účtujeme kurzovné v plné výši bez náhrady (finanční a dalšího náhradního termínu školení, konzultace nebo vzdělávací akce).

Storno poplatky

1. Při neomluvené účasti (pouze e-mailem nebo poštou) – 100% náhrada Poskytovateli

2. Zrušení Objednavatelem 14 kalendářních dnů před kurzem, konzultací nebo vzdělávací akce - žádný stornovací poplatek

 • 13 - 10 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 50% ceny akce.
 • 9 – 5 dnů 85 % z ceny akce.
 • 4 – 1 den a při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100 % z ceny akce.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách poskytovatele v den odeslání objednávky objednatelem.

Poskytovatel odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena kupní smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 OZ o změně okolností po uzavření smlouvy.

 

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.